Product Description

钻石粉锉是用Ni电极沉积法固定金刚石颗粒。粘合度,研削度和耐磨性能得到提高。

可以在陶器、坚硬金属、锻件等高硬度材料上使用。

12支组大平斜锉                  10支组小平斜锉

10支组什锦锉                       10支组异形锉

10支组异形锉                      单支规格装

定货参考表格

订货编号

货品规格

参数

备注

ZSF0000

小平斜锉

10支组 综合

ZSF0004

大平斜锉

12支组 综合

ZSF0012

什锦锉3*140*10P

10支组 150#

ZSF0013

什锦锉4*160*10P

10支组 150#

ZSF0014

什锦锉5*180*10P

10支组 150#

ZSF0023

锉刀3*140 ()

单只装 150#

ZSF0024

锉刀3*140 (半圆)

单支装 150#

ZSF0025

锉刀3*140 ()

单支装 150#

ZSF0026

锉刀3*140 (三角)

单支装 150#

ZSF0027

锉刀3*140 (四角)

单支装 150#

ZSF0028

锉刀3*140 (双半圆)

单支装 150#

ZSF0029

锉刀3*140 (铲形)

单支装 150#

ZSF0030

锉刀3*140 (三角)

单支装 80#

ZSF0031

锉刀3*140 ()

单支装 80#

ZSF0032

锉刀3*140 ()

单支装 100#

ZSF0033

锉刀4*160 (铲形)

单支装 150#

ZSF0034

锉刀5*180 ()

单支装 150#

ZSF0035

锉刀5*180 (半圆)

单支装 150#

ZSF0036

锉刀5*180 ()

单支装 150#

ZSF0037

锉刀5*180 (三角)

单支装 150#

ZSF0038

锉刀5*180 (四角)

单支装 150#

ZSF0039

锉刀5*180 (双半圆)

单支装 150#

ZSF0040

锉刀5*180 (铲形)

单支装 150#

ZSF0041

锉刀5*180 ()

单支装 500#

ZSF0042

锉刀5*180 ()

单支装 300#

备注:需求特殊规格和粒度的锉刀,请与本公司联系。